www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen

2016 Generalforsamling.

Email Udskriv PDF

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen: Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg.

 

Tid og Sted: Søndag d. 6. Marts 2016. Kl. 10.00 i Hammerum hallen.

Antal fremmødte incl. bestyrelsen = 15 personer. (afbud fra et bestyrelsesmedlem).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyelsens beretning om det forløbende år v/ formand Søren Jull Baunsgaard.
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.

Regnskabet er tilgængeligt på grundejerforeningens hjemmeside www.gf-gjellerup.dk

4.  Rettidigt inkomne forslag.

5.  Fremlæggelse af budget og fastlæggelse kontingent.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

 • Søren Juul Baunsgaard. -  Modtager Ikke genvalg.
 • Susanne Rokkjær Nilsson. - Modtager genvalg.
 • Henning Christiansen- Er ikke på valg.
 • Rie Meltzer Hansen. - Er ikke på valg.
 • Lars Jørgensen. - Er ikke på valg.

Suppleanter.: Børge Rosenquist (1. Sup).  Niels Moesgaard (2. sup).

7.  Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8.  Evt.

 

Ad 1).

Bestyrelsen foresl¨r Børge Meltzer Hansen. Børge bliver valgt, og takker for valget.

Informere om at indkaldelsen er udkommet rettidig. Giver ordet videre til formanden.

Ad 2).

Formanden v/ Søren Juul Baunsgaard, fremlægger årsberetningen for det forgangende år. Dette kan ses under bilag, formandens beretning.

Ad 3).

Fremlæggelse af årsregnskabet v/ kassereren Henning Christiansen. Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen og revisorerene. Det orginale regnskab, ligger hos kassereren. Hele regnskabet kan læses på hjemmesiden www.gf-gjellerup.dk

Spørgsmål vedr. den manglende indbetaling af kontingent (fra et medlem). Der er ikke blevet indbetalt kontingent de sidste 2 år, fra det samme medlem. Det er vedtaget,at vi skriver hele det samlede beløb på dette års opkrævning, både fra de sidste 2 år, samt penge for rykkere og dette års kontingent. Vi er dog sikre på, at få det udestående beløb, da vedkommende ikke kan sælge sin ejendom, hvis det er gæld til grundejerforeningen. Kassereren har dog gjort sit til, at få pengene indkasseret, har dog snakket ansigt til ansigt med vedkommende, op til flere gange, hvor vedkommende har lovet, at indbetale, dog uden held.

Regnskabet godkendes.

Ad 4).

Der er ingen forslag fra bestyrelsen ej heller nogen inkommende forslag.

Ad 5).

Det nye budget fremlægges af kassereren. Der redegøres for forventede udgifter mm.

Der stilles spørgsmål vedr. udgifterne til vedligehold af de grønne områder, da der er en mening om, at det måske er ligelovlige dyre. Bestyrelsen oplyser, at den har været ude og indhente flere tilbud, men at Henriks hus og have, er klar den billigste.

Der udvises utilfredshed med den måde der slåes græs på, da der køres i de samme spor hver gang, hvilket bevirker at jorden synker, og der dannes hjulspor. Dette skal tages op med, ham der slår græs.

Budgettet godkendes og der fastsættes en kontingent pris til 1.000,- pr. husstand.

Ad 6).

Valg til bestyrelsen.

Søren Juul Baunsgaard og Susanne Rokkjær Nilsson er begge på valg.

Søren J. Baunsgaard - stiller ikke op ikke genvalg.  Susanne R. Nilsson - stiller op til genvalg.

Jacob Brønd stiller op til valg, og bliver valgt ind.

Valg til suppleante.

Børge Rosekquist - stiller ikke op til genvalg.  Niels Moesgaard - stiller op til genvalg.

Torben Olsen stiller op, og bliver valgt ind.

NY BESTYRELSE:

Susanne Rokkjær Nilsson.

Henning Christiansen.

Rie Meltzer Hansen.

Lars Jørgensen.

Jacob Brønd.

NY SUPPLEANTER:

1. sup. Torben Olsen.

2. sup. Niels Moesgaard.

Ad 7).

Valg af revisorer.

Søren Christensen og Henning Jager stiller begge op til genvalg, og bliver valgt.

Valg af revisorer suppleant.

Søren juul Baunsgaard stiller op, og bliver valgt.

REVISORER:

Søren Christensen.

Henning Jager.

REVISORER SUPPLEANT:

Søren Juul Baunsgaard.

Ad 8).

Der gøres opmærksom på, at der her, ikke kan tages vedtages noget.

Ved indkørsel til Nørre Lindbjerg, er der en kæmpe hæk, som rager langt udover fortorvet, og gør det svært for fodgængerne, at færdes på fortorvet. Der ligges op til at bestyrelsen kontakter denne grundejer, og får ham til at klippe hækken ind, da den er til stor gene. Den har efterhånden taget 1½ ud af de 3 fliser.

Der er fler som tilkendegiver, at de syntes det er synd, at der ikke længere holdes en stor fælles nytårsaften/afskydning kl. 22.00. Hvor alle naboer kommer og hilser på hinanden og ønsker godt nytår. Dette vil de gerne have genindført. Bestyrelsen gør opmærksom på, at den ikke vil stå for forpligtigelsen af, at stå for denne aften og for affyrringen. MEN den står gerne for indkøb af diverse (krudt, slik, drikkr mm), hvis der er andre der gerne vil stå for selve aftenen. Der spørges til, om bestyrelsen evt. kan komme med et forslag / et oplæg til, hvordan dette kan komme op og køre igen.

Ligledes gives der udtryk for et ønske om, et årligt socialt arrangemen for alle bebore i området. Dette bliver dog yderligt specificeret. Alle kan her ligge hovederne i blød, og komme med forslag.

Det lyder umiddelbart til, at den nordlige ende af Østertorp, er den eneste vej, der fortast afholder gadefest 1 x årligt.

Obs. Ønske om at bestyrelsen tager kontakt HJ tagrensning, vedr. et fælles tilbud for tagrensning. Er det fra sidste år stadig gældende...

Der bliver talt en del omkring tryghed og sikkerhed i vores område. Kan vi gøre mere for denne. Skilte med nabohjælp, klistermærker, overvågning mm.

Spørgsmål: Er der noget vi kan ændre på i vores område, gøre det mere atraktiv, forslag og vision for dette...

Den nye bestyrelse konstituere sig selv, ved først kommende bestyrelsesmøde Tirsdag d. 29.03.16 kl. 20.00 hos Henning, Sønder Lindbjerg 5.

På bestyrelsens vegne.

Susanne R. Nilsson.

Sekretær.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: Søndag, 03. marts 2019 18:10