www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

2020 Generalforsamling

Email Udskriv PDF

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Sønder og Nørre Lindbjerg samt Østertorp

Torsdag d. 28. august 2020


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Forslag om Børge Meltzer Hansen og han blev valgt og sikrede sig, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt iht. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Er vedlagt

Kommentarer til beretningen;

Jens Østergaard, Sdr. Lindbjerg 1; Har der været foretaget fartmålinger på Sdr. Lindbjerg? Det virker som om, der er mere trafik og den kører stærkere.

Ole Slumstrup Sdr. Lindbjerg 12; Det er kun dem, der kører pænt, der stopper op ved hajtænder ved cykelstien i bunden af Sdr. Lindbjerg. Der er tværgående stier på vej op af både Østertorp og Sdr. Lindbjerg og der bremses ikke

Lene, Østertorp 62; Kan man sætte bump op? Det er en kommunalvej og grundejerforeningen kan og må ikke selv sætte noget op/gøre noget.

Niels Moesgaard, Nr. Lindbjerg 27; Kan kommunen gøre noget?

Formand Lars; Speedbump vil give ekstra støj

Ole Slumstrup, Sdr. Lindbjerg 12; Evt. sætte trafikspejl op – så cyklister på stierne kan se, om der kommer biler

Mascha, Østertorp 28; Hvem ejer Sdr. Lindbjerg og Østertorp (har forpligtelsen)? Det gør kommunen

Mascha, Østertorp 28; Meget ukrudt og vildskud på træer opad Østertorp (det er kommunen, der har forpligtelsen)

Ejner, Østertorp 58; Læbæltstien øst for Østertorp mod marken har ikke været slået i år. Det er kommunen, der har forpligtelsen ditto med at beskære læbæltet, der vender mod vest. Det er bondemanden, der ejer marken, der skal vedl.hold læbælt mod øst. Der er mange hundelorte på læbæltstien

Generelt; og hundefolket er ikke gode til at samle op – ditto andre steder på de grønne områder. Kan man skrive ud til grundejerne ? Sætte på hjemmeside?

Niels, Nr. Lindbjerg 27; Hvad har gjort, at der er forskel på græsslåningen i 2019 contra 2020 (det har vokset sig længere i år inden det bliver slået)? Der bliver kun slået 18 gange i 2020 contra 26 gange i 2019 pga. stigende omk. Til græsslåning og grundet Corona kunne bestyrelsen ikke lade kontingentet stige uden, at det vedtoges på en generalforsamling, derfor er det vurderet, at vi må spare på græsslåning til næste generalforsamling.

Ole, Sdr. Lindbjerg 12: Kan man købe en havetraktor, som grundejerne kan bruge til at slå de steder,  hvor kommunen trods forpligtelse ikke får slået. ? Og hvis man ønsker at slå ekstra, de steder vor grundejerforeningen skal slå.

Generel holdning på generalforsamling; grundejerforening skal ikke påtage sig kommunens forpligtelser, hvad bliver det næste så?

Lene, Østertorp 62; Kommunen skal være deres ansvar bevidst.

Mascha, Østertorp 28; Kan man spørge de andre grundejerforeninger i området, om de har samme udfordringer med kommunen?

Ole, Sdr. Lindbjerg 12; Mener også de andre grundejerforeninger har de samme udfordringer.

Rie, Nr. Lindbjerg; Sti mod nord ved Nr. Lindbjerg og Nørretorp vedligeholdes heller ikke af kommunen, trods det er deres ansvar.

Niels, Nr. Lindbjerg 27; Er stien mon en brandvej? For så skal den holdes.

Børge, Nr. Lindbjerg: Kan man invitere kommunen ud og se området og de udfordringer, der er og invitere til ”krisemøde” med beboere og kommune.

Konklusion på beretning; Der skal arbejdes med fartdæmpning på Sdr. Lindbjerg, evt. også skæve til Østertorp – kommer der fartdæmpning på Sdr. Lindbjerg – kan trafikken flytte til Østertorp og så er vi lige vidt. Samt vedligeholdelse af grønne områder – hvordan får vi kommunen til at overholde deres pligt og hvordan får vi vedligeholdt mest muligt for de penge, der er afsat til3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.
Regnskabet vil være tilgængeligt på grundejerforeningens hjemmeside: gf-gjellerup.dk

Lisbeth gennemgik hurtigt regnskabet, som har været tilgængelig på hjemmesiden siden marts. Der er et underskud på 48.462,- grundet stigning i omkostninger i 2019 til vedl.hold af grønt område.

Kommentarer til regnskabet;

Ole, Sdr. Lindbjerg 12; Fint regnskab, når men holder minusset på de grønne områder ude af regnskabet.

Niels, Nr. Lindbjerg 12; Pænt med oftere græsslåning

Mascha, Østertorp 28; Hvordan var græsslåningsprisen i 2017 contra nu – jfr. at der nu slåes græs sjældnere end før? Svar fra bestyrelsen, at den gamle gartner glemte aftaler og prisen på græsslåning steg i 2018.

Ejner, Østertorp 58; Den gamle gartner slog flere steder, f.eks. læbæltstien mod øst, omkring skoven, etc. Svar fra bestyrelsen; ham, der slog græsset ikke fortalte sin arbejdsgiver, at han brugte ekstra tid på at slå græs. Det har ikke været aftalen ml. den gamle gartner og grundejerforeningen.

Niels, Nr. Lindbjerg 12; Er den nuværende aftale per time eller per gang? Bestyrelsen; Per gang

Rie, Nr. Lindbjerg; Der er mange meninger om græsslåningen – nogle har været glade for den nye gartner (IP Anlæg) og andre var glade for den gamle.

Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen.


4. Rettidige indkomne forslag.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Indkomne forslag ligger til gennemsyn hos formanden og vil blive sendt pr. mail til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ingen indkomne forslag


5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

Mht. budget for 2020 – er der taget udgangspunkt i en kontingentstigning på ekstra 200 kr. per husstand – pga stigende grønne områder-omkostninger – grundet den manglende generalforsamling i marts besluttede bestyrelsen – efter, at man havde sendt mail ud til alle grundejere om, at man ville bibeholde de 1.100,- per husstand og så reducere antallet af græsslåninger – derfor er budgettet for 2020 i indtægter på 244.400 til 206.800,- til gengæld er omkostninger til græsslåning heller ikke så høje som budgettet for 2020 viser.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

•       Rie Meltzer Hansen: – ikke på valg.
•       Lars Jørgensen – ikke på valg.
•       Lisbeth Møldrup – ikke på valg.
•       Susanne Fruergaard – på valg, men modtager gerne genvalg.
•       Jacob Brønd’s bestyrelses post er på valg.
•       Suppleanter: Connie Christiansen og Niels Moesgaard. Begge er på valg.

Opstillede til bestyrelsen ud over Susanne Fruergaard – er Ole Slumstrup og Michael Stentz – generalforsamlingen besluttede, at det var de tilstedeværende, der kunne stemmes på – og i og med, der skulle stemmes to ind i bestyrelsen blev det Ole og Susanne – Michael Stentz og Niels Moesgaard blev valgt som suppleanter.

7. Valg af revisor og -suppleant
Revisor:
•       Henning Jager og Søren Christensen – begge modtager genvalg.

Begge de herrer blev genvalgt.


Revisorsuppleant:
•       Ingen pt. - kandidater modtages gerne.

Henning Christiansen blev spurgt og nikkede til opgaven og generalforsamlingen klappede og godkendte.

8. Evt.

Gurli, Østertorp 76; Kan containerne rykkes til at blive opstillet før uge 42 – gerne medio september – da det er sent at klippe hæk i uge 42. Mange mener, at de først har tid til at gennemgå haven i uge 42 – Bestyrelsen tager det op på kommende møde.

Jens, Sønder Lindbjerg 1; Kan man måske få en hjerterstarter op at hænge i vores område?

Niels, Nr. Lindbjerg 27; Sdr. Lindbjergstien forbi børnehaven og ned i bunden, der er grene, der hænger ud over – er det kommunen eller grundejerforeningen? Bestyrelsen; Vi skal have fat i kommunen, som så skal tage fat i parcelhusejeren og be ham klippe.

Ole, Sdr. Lindbjerg 12; Bruges Den gamle have? Og hvis ikke? Kan den evt. udstykkes = spare penge på vedligehold samt få penge i kassen ???? Der er nok et servitut på, at den ikke kan udstykkes. Kan evt. undersøges af bestyrelsen.

Mascha, Østertorp 28; Fartdæmpning på Sdr. Lindbjerg – evt. hvis man lukker vejen op til Vestertorp/Nørretorp  (vejen til Ikast) – om den bare kan lukkes uden videre?

 

Lene, Østertorp 62; Der kan ikke lukkes uden høringer.