www.gf-gjellerup.dk

Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Vedtægter

Email Udskriv PDF

Vedtægter for grundejerforeningen for Østertorp,Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg

Indhold:
Generelt
Medlemmerne og disses forhold til foreningen
Generalforsamlingen
Bestyrelsen
Revisorer og regnskab
Særlige bestemmelser
Godkendelse

GENERELT

§1
Foreningens navn er “Grundejerforeningen for Østertorp, Sønder Lindbjerg og Nørre Lindbjerg”.

§ 2
Foreningens hjemsted er Herning Kommune under Herning retskreds, der er foreningens værneting.

§3 stk. 1
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse af enhver art, i forbindelse med de under foreningens hørende ejendomme, samt at forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanen nævnte fællesarealer, parkeringspladser, privat veje , stier samt fælles anlæg, efterhånden som disse arealer færdiggøres. I mangel af enighed fastsættes færdiggørelsestidspunktet af Herning kommune. Grundejerforeningen skal varetage medlemmernes fælles interesse i forbindelse med områdets regulering. Det er envidere grundejerforeningens formål, at støtte andre større projekter der er af stor betydning, for fællesskabet.

§ 3 stk. 2
Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor i medlemmernes faste ejendom. Grundejerforeningen er berettiget til at fastsætte nærmere regler for opkrævning af bidrag til grundejerforeningen i vedtægterne.

§ 3 stk. 3
Grundejerforeningen kan i nærmere definerede mindre områder i vedtægterne fastsætte nærmere bestemmelser om fordeling af drift og vedligeholdelse af fælles friarealer, parkeringspladser, private veje samt stier samt andre fælles anlæg. For eksempel kan fælles friarealer i en karre´ eller områder omkring lege- og opholdsgader overlades til en mindre gruppe af grundejere i det nærmere definerede mindre område. Såfremt der ikke opnås enighed mellem grundejerforeningen og de berørte ejere om en fordeling af den ovenfor nævnte ren- og vedligeholdelse af mindre områder, er grundejerforeningen, altid forpligtet til at varetage opgaven. Grundejerforeningen kan under ingen omstændigheder fordele drift og vedligeholdelse af det af det i lokalplanen nævnte område I. Dette område skal ren- og vedligeholdes af grundejerforeningen efter en samlet plan.

§ 3 stk. 4
Foreningen er pligtig til at tage skøde på de udlagte veje, stier samt pladser og fælles arealer, efterhånden som disse færdiggøres i.h.t. lokalplanen.

§ 3 stk. 5
Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige ordensreglement. Ordensreglementet skal derefter godkendes på den følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer, dog mindst 50% af samtlige stemmeberettigede og træder i kraft fra det tidspunkt, der er udsendt til medlemmerne efter vedtagelsen. Såfremt ikke mindst 50 % er fremmødt og forslaget godkendes med 2/3 flertal, kan forslaget vedtages ved simpel stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling.

MEDLEMMERNE OG DISSES FORHOLD TIL FORENINGEN

§ 4 stk. 1
Foreningens geografiske område er identiske med området for lokalplan 5.B7.1 for et boligområde ved Lindbjerg i Gjellerup. Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme som er beliggende indenfor foreningens område.

§ 4 stk. 2
Grundejerforeningen er berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer, dog mindst 50% af samtlige stemmeberettigede (såfremt ikke mindst 50 % er fremmødt og forslaget godkendes med 2/3 flertal, kan forslaget vedtages ved simpel stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling) at træffe bestemmelse om, at foreningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening, eller at også ejere af paraceller udenfor foreningens oprindelige område kan optages som medlemmer af grundejerforeningen.

§ 5 stk. 1
Når et medlem overdrager sit parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er vedkommende fra overtagelsesdagen, ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

§ 5 stk. 2
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berettiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

§ 5 stk. 3
Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejeres navn, e-mail adresse, bopæl samt parcellens hus- og matrikelnummer.

§ 5A stk. 1
Det påhviler til enhver tid grundejerforeningens medlemmer at holde deres parceller, såvel bebyggede som ubebyggede, i en sådan stand, at de ikke virker skæmmende for området, og således at tilstødende parceller ikke påføres gener herfra.

§ 5A stk. 2
Ubebyggede parceller/arealer skal af ejerne holdes planeret og i en præsentabel stand, så længe der ikke foregår byggeri på parcellen. Det er dog muligt efter aftale mellem grundejeren og grundejerforeningens bestyrelse at etablere midlertidige mulddepoter, skurbyer og lign. Når byggeri påbegyndes kan oplægning af råjord, etablering af skurby og lign. sædvanlige tiltag ved byggeri finde sted, i det omfang dette kan ske uden væsentlige gener for tilstødende parceller.

§ 5A stk. 3
Grundejerforeningens bestyrelse påser, at området holdes i en præsentabel stand og påtaler i givet fald manglede overholdelse af ovenstående regler.
Såfremt en grundejer efter anbefalet, skriftlig pålæg fra grundejerforeningen undlader at bringe sin grund/parcel i en præsentabel stand, er grundejerforeningen berettiget til, for grundejerens regning, at bringe arealet i en sådan stand. Grundejerforeningen skal, forinden arbejdet sættes i gang, redegøre for, hvilke arbejder man vil lade udføre.

§ 6. stk. 1
Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser.

§ 6 stk. 2
I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

§ 6 stk. 3
Ved foreningens stiftelse betaler hvert medlem indskud - senest 1 måned efter stiftende generalforsamling - kr. 200,´pr. bebygget boligenhed. For de resterende parceller betaler udstykker - den til enhver tid værende ejer - kr. 200,- pr. boligenhed, som erlægges ved byggeriets påbegyndelse. Indskuddet tilbagebetales ikke ved fraflytning.

§ 6 stk. 4
I øvrigt betaler hvert medlem for hver boligenhed vedkommende ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øverige udgifter, at erlægge forud senest 1 måned efter kontingentets fastsættelse på generalforsamlingen og gældende for det indeværende regnskabsår, første gang dog for kalenderåret 1989. Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingen af kontingent skal ske til foreningens bankkonto.

§ 6 stk. 5
Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, fremsendes rykker 1 til betaling senest 14 dage efter modtagelsen. Er beløbet stadigvæk ikke indbetalt, fremsendes rykker 2 med et administrationstillæg svarende til 1/4 af årskontingentet. Dette skal dog være betalt senest 8 dage efter modtagelsen. Hvis besløbet herefter ikke er indbetalt kan restancen overgives til retslig inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende medlem. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før generalforsamlingen, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

§ 6 stk. 6

Foreningens medlemmer er pligtige at oplyse foreningens bestyrelse om en e-mail adresse som de kan kontaktes på. Hvis et medlem ikke har mulighed for at modtage e-mail kan medlemmet ved aflevering af underskrevet erklæring blive optaget på en liste over medlemmer som modtager information fra foreningen på papir.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 8 stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Herning. Den indkaldes af bestyrelsen med 21 dages varsel, ved skriftlig meddelse (som e-mail eller på papir) til hver enkelt medlem under den i medlemsprotukollen anførte adresse.

§ 8 stk. 2
Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseændring.

§ 8 stk. 3
Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag udsendes sammen med indkaldelsen. Indkomne forslag skal sendes til samtlige af grundejerforeningens medlemmer, senest 7 dage før generalforsamlingen. Sager, der ikke eroptaget på dagsordenen eller uddelt mindst 7 dage før generalforsamlingen, kan ikke vedtages.

På hver ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor jf. § 16
4. Rettidige indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent jf. § 6 stk. 4.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter jf. § 12.
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
8. Eventuelt.

§ 9 stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter mindst ¼ af foreningens medlemmer - der ikke er i restance til foreningen - til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

§ 9 stk. 2
Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønskes den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet efter afstemning blandt de fremmødte.

§ 10 stk. 1
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmegivningen.

§ 10 stk. 2
Grundejerforeningens medlemmer kan bestå af:

Ejere af private boliger, som ejeren selv beboer. Hver af disse husstande har 2 stemmer på generalforsamlingen.

Den til enhver tid værende ejer af et ubebygget areal/storparcel har 2 stemmer pr. boligenhed.

Alene af hensyn til fastsættelse af antal stemmer for det pågældende areal opgøres boligenhederne for de ubebyggede arealer som følger:

Område 2.1.1. 24 boliger
Område 2.1.2 13 boliger
Område 2.1.3 19 boliger
Område 2.1.4 19 boliger

Når arealerne er bebygget og taget i brug gælder de ovenstående regler om to stemmer pr. husstand.

Alle øvrige områder - én boligenhed pr. parcel.

Ejere af udlejningsboliger:

Hver af disse medlemmer har 2 stemmer pr. lejlighed, de kan udleje. Udlejeren kan overlade lejerne at stemme på generalforsamlingen mod, at han ikke selv stemmer med det antal stemmer, han har overladt lejerne.

Andelshaverne i private andelsboligforeninger:

Hver husstand i andelsboligforeningen har 2 stemmer.

Almennyttige selskabers bestyrelse eller afdelingsbestyrelse efter eget valg:

De valgte repræsentanter repræsenterer 2 stemmer pr. lejlighed, det almennyttige selskab kan udleje.

Såfremt der skulle vise sig andre ejer- og boligformer i området, optages disse medlemmer på lignende vilkår, som beskrevet i § 10 stk. 2 om ejere af private boliger.

§ 10 stk. 3
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 10 stk. 4
Stemmeafgivelse på generalforsamlingen kan ske ved fuldmagt. Grundejerforeningen udsender sammen med indkaldelse til generalforsamlingen standardfuldmagt, som i udfyldt stand skal forevises af fuldmagtshaveren ved stemmeafgivelse.

Fuldmagten gælder stemmeafgivelser vedrørende alle punkter på dagsordenen, medmindre der på fuldmagten er påført begrænsninger for de enkelte punkter.

Hver fremmødt boligenhed på generalforsamlingen kan højst have fuldmagt fra 4 boligenheder udover sin egen. Hvis der kun møder en person fra en boligenhed, kan vedkommende råde over begge stemmer uden fuldmagt. Hvis der møder 2 personer fra en boligenhed kan hver person råde over en stemme hver.

§ 11 stk. 1
Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller ordensreglement, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmers side og optagelse af lån, kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer - dog mindst 50 % af samtlige stemmeberettigede. Såfremt ikke mindst 50 % er fremmødt og forslaget godkendes med 2/3 flertal, kan forslaget vedtages ved simpel stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 11 stk. 2
Når der på en generalforsamling er truffet gyldige bestemmelse om forhold af den i stk. 1 nævnte art samt andre forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutninger.

BESTYRELSEN

§ 12 stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og vej-/områdeansvarlig. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand, indtil næste generalforsamling. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter.

§ 12 stk. 2
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvad formanden som såvel øvrige medlemmer angår, kan genvalg finde sted.

§ 12 stk. 3
Et bestyrelsesmedlem der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udtræde af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.

§ 12 stk. 4
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanternes indtrædelse er mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 13 stk. 1
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg - og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningens m.v. af medarbejdere til evt. administrativ assistance, og til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fællesanlæg.

§ 13 stk. 2
Der afholdes møde så ofte, formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Der føres protokol over det på bestyrelsesmødet passerede, denne godkendes på næste bestyrelsesmøde.

§ 13 stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, og beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaggivende.

§ 13 stk. 4
Bestyrelsen er kontingentfri, dog højst for én boligenhed pr. medlem. Herudover modtager bestyrelsen ikke vederlag.

§ 14
Foreningen tegnes overfor tredjemand af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

REVISORER OG REGNSKAB

§ 15 stk. 1
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter . Valg gælder et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

§ 15 stk. 2
Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn.

§ 16
Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31. dec. 1989. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 1. feb. og skal af disse være revideret så betids at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

§ 17 stk. 1
Medlemmernes indbetalinger foretages til foreningens bankkonto, ved brug af omdelte indbetalingskort.

§ 17 stk. 2
På den i § 17 stk. 1 nævnte konto kan kun hæves af kassereren i forening med formanden. Bestyrelsen har oprettet en yderligere bankkonto i foreningens navn hvoraf kassereren alene kan foretage betalinger af løbende udgifter. Indeståendet på denne konto må ikke overstige kr. 50.000,-.

Bestyrelsen kan beslutte at placere opsparet kapital i statsobligationer, realkreditobligationer eller inversteringsbeviser med kort løbetid. Disse inversteringer skal være 100% sikre. Kassereren og formanden i forening kan disponere over værdipapirdepoter.

§ 18
Foreningen kan kun opløses efter forslag fra bestyrelsen eller 50% af foreningens medlemmer. Såfremt ikke mindst 50 % er fremmødt og forslaget godkendes med 2/3 flertal, kan forslaget vedtages ved simpel stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling. Herning byråd skal meddele samtykke hertil.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

§ 19
Fremkommer der spørgsmål hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særlige vigtige anliggende skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

GODKENDELSE

§ 20
Nuværende vedtægter og fremtidige ændringer i disse skal godkendes af Herning kommune.

§ 21 stk. 1
Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal være undergivet de værnetingsregler, der findes i § 2, således at alle sager af denne art hører under Herning retskreds.

§ 21 stk. 2
Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.


Ovenstående vedtægter er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 15. november 1988 og senere ændret på generalforsamlingerne den 11. marts 1992, den 19. april 1999, den 20. marts 2005 og sidst ved ekstraordinær generalforsamling den 8. maj 2006.

Godkendt i ændret form af Herning kommune henholdsvis den 18. maj 1992 og den 20. august 1999. Seneste vedtægtsændringer godkendt af Herning kommune d. 20. Marts 2007.
Seneste vedtægtsændringer godkendt af Herning kommune d. 7. Maj 2010.

Seneste vedtægtsændringer er godkendt af Herning kommune d. 1. Juli 2013.

Senest opdateret: Onsdag, 14. august 2013 16:04